logoDusiolek.jpg
w dżemie siła drzemie

Regulamin pieszego Dusiołka Górskiego Wiśniowa (zwanego dalej Rajdem).

1. Organizator:

Łukasz Bajer
CENTRUM TURYSTYKI AKTYWNEJ
ul. Piłsudskiego 48
32-400 Myślenice
www.dusiolek.pl

e-mail: dusiolek@bajersport.pl

tel. +48 538 995 082

2. Patronat honorowy w latach 2011-2018

Wiesław Stalmach
Wójt Gminy Wiśniowa

3. Komitet organizacyjny:

Dyrektor Rajdu - Szymon Kania
Sędzia Główny - Łukasz Bajer
Baza Rajdu - Ziutka Malara
Biuro Rajdu - Barbara Pach


4. Cele Rajdu:

 • prezentacja walorów krajoznawczych okolic Wiśniowej,
 • propagowanie sportu, turystyki pieszej i ruchu na świeżym powietrzu,
 • sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych,
 • wspaniała zabawa oraz dobry sposób na spędzenie wolnego czasu.

5. Baza Rajdu:

Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy „Wiśniowa’’
32-412 Wiśniowa k. Dobczyc

www.otw-wisniowa.com.pl

6. Trasa:

Okolica: Beskid Wyspowy, Beskid Średni
Czas: 12 października 2024
Start i meta: Wiśniowa
Długość tras: klasycznej ok 25 km, dziecięcej ok 7 km
Limit czasu: do 10 godzin

Dusiołek Górski rozpoczyna się w Wiśniowej i przebiega po otaczających tą miejscowość górach Beskidu Wyspowego. Uczestnicy pokonują trasę Rajdu pieszo. Uczestników obowiązuje 10 godzinny limit czasu na pokonanie trasy i zaliczenie w kolejności punktów kontrolnych, na których weryfikowane będą czas i miejsce każdego zawodnika. Ominięcie punktu kontrolnego powoduje brak jego zaliczenia i wszystkich następnych. Na osiągnięcie każdego punktu kontrolnego wyznaczono limit czasowy. Listę punktów kontrolnych i mapę otrzyma każdy uczestnik na starcie Rajdu.

Trasa dziecięca przygotowana jest TYLKO dla dzieci uczestników Dusiołka Górskiego. Przez cały czas trwania rajdu dzieci mają mają zapewnioną fachową opiekę oraz posiłki. Przeprowadzone zostaną gry i zabawy w terenie oraz w bazie rajdu.

7. Uczestnictwo:

Rajd ma charakter rekreacyjno-turystyczno–wytrzymałościowy. Pokonywać trasę klasyczną może każdy, kto przed rozpoczęciem Rajdu ukończył 10 lat. Turyści niepełnoletni (przed ukończeniem 18-go roku życia) mogą wziąć udział w Rajdzie pod warunkiem przedstawienia Sędziemu Głównemu pisemnej zgody prawnych opiekunów i opieki osoby dorosłej.
Na trasę dziecięcą zapraszamy dzieci od 6 do 10 lat.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy.

8. Zgłoszenie:

Zgłoszenie udziału w Rajdzie od dnia 12.08.2024 r. do 9.10.2024 godz 12:00 - formularz zgłoszeniowy dostępny przez stronę www.dusiolek.pl w zakładce ZGŁOSZENIA Zgłoszenia mogą być przyjęte po terminie, w tym również przed startem w dniu Rajdu, ale wówczas Organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.

9.Wpisowe:

Wpisowe w wysokości 90 złotych płatne na konto Organizatora należy uiścić do 10.10.2024 roku
na konto o numerze 34105014451000009714985448
wpisując w tytule wpłaty Dusiołek Wiśniowa 2024 oraz imię i nazwisko uczestnika, którego dotyczy wpłata.
Jeżeli wpłata dotyczy więcej niż jednej osoby należy podać imiona i nazwiska wszystkich uczestników których wpisowe jest opłacane.


Uwaga!!!

Wpisowe będzie również przyjmowane w dniu rajdu, lecz wówczas organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.
Wpisowe płatne gotówką w dniu Rajdu wynosi 100 złotych.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.


10. Nagrody i świadczenia:

Każdy uczestnik, który zaliczył przynajmniej jeden Punkt Kontrolny otrzyma pamiątkowy słoik dżemu i dyplom. Możliwe inne nagrody, niespodzianki i upominki.

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
 • podczas rejestracji komplet materiałów startowych: mapa, karta-numer startowy, lista punktów kontrolnych
 • wodę na wybranych punktach kontrolnych
 • w dniu rajdu: posiłek w bazie Rajdu na zakończenie
 • opiekę medyczną w bazie Rajdu
 • ubezpieczenie zbiorowe NNW uczestników imprez turystycznych.


11. Obowiązki uczestnika Rajdu:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

 • posiadania odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu
 • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony środowiska
 • niezwłocznego powiadomienia organizatorów o rezygnacji z dalszego marszu w trakcie rajdu telefonicznie lub na dowolnym punkcie kontrolnym.
 • stosowania się do postanowień organizatorów
 • posiadania dobrego zdrowia, humoru i cierpliwości.


12. Postanowienia końcowe:

Rajd nie ma charakteru sportowego a ukończenie trasy i miejsce w klasyfikacji końcowej ma znaczenie honorowe.
Na trasie rajdu znajdują się obowiązkowe stałe punkty kontrolne. Kolejność zaliczania punktów jest obowiązkowa. Żywność i napoje na trasie rajdu uczestnicy nabywają we własnym zakresie, w napotkanych po drodze sklepach.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Trasę rajdu uczestnicy pokonują pieszo, dopuszczalne jest używanie kijów trekingowych.
Uczestnik, któremu udowodni się skracanie trasy, pomoc osób trzecich lub jazdę jakimkolwiek środkiem lokomocji zostanie zdyskwalifikowany
Uczestnik, który zrezygnuje z marszu na trasie organizuje we własnym zakresie dojazd na metę.
W przypadku rezygnacji z kontynuowania marszu należy zgłosić rezygnację sędziemu na punkcie kontrolnym lub telefonicznie Sędziemu Głównemu w bazie rajdu.
Zgłoszenie rezygnacji jest równoznaczne z odstąpieniem od dalszego udziału w Rajdzie.
Dojazd i powrót do domu po zakończeniu rajdu we własnym zakresie
Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków poza miejscami wyznaczonymi.
Na punktach kontrolnych będą umieszczone worki na odpady.
Zabronione jest niszczenie upraw rolniczych i nasadzeń leśnych.
Zabronione jest rozpalanie ognisk i używanie otwartego ognia w lesie i w miejscach zagrożonych pożarem.

13.Uwagi końcowe

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy w czasie Rajdu.
Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów.

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora i jest ostateczna.


© 2011-2023 Łukasz Bajer